AKREDİTASYON

Laboratuarlar, muayene ve belgelendirme kuruluşları; Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı'nın (EA) üyesi bir ulusal akreditasyon kuruluşu veya karşılıklı tanınma anlaşması yaptığı bir bölgesel akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş ise bu belgelendirme kuruluşlarının verdiği belgeler, uluslararası alanlarda geçerlidir ve kabul görür. Bu kuruluşlar düzenli aralıklarla Ulusal ve Uluslararası Akreditasyon kurumlarınca denetlenirler.

Akreditasyon belirli bir konuda yetkilendirme anlamına gelir. Belgelendirme işlemleri ile ilgili olarak ise akreditasyon, Uluslar arası tanınabilirlik, Belgelendirme etik ve kurallarının ciddiyetle uygulanması ve güvenilirlik anlamına gelmektedir. Ancak tüm belgelendirme akreditasyon süreçleri temelde gönüllülük esasına göre sürdürülmektedir.

 

Serbest ticaretin önüne çıkacak olan ülkeler arası farklılıkların ortadan kaldırılabilmesi ve aynı standardın uygulamasını her yerde asgari müştereklerde aynı olabilmesi için uluslar arası akreditasyon kuralları ve birlikleri vazgeçilmezdir.

Uluslararası ticarette uygulanmakta olan kota, gümrük vergisi vb. şeklindeki ticari kısıtlamaların ortadan kaldırılması, ülkelerin tüketici güvenliği ve çevre koruma amaçlı olarak hazırladıkları standartlar ve teknik düzenlemelerin, uluslararası ticareti olumsuz etkilemesinin önlenmesi bir ihtiyaç şeklinde ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede, teknik engellerin ortaya çıkmasının önlenmesi için; uluslararası standart kuruluşları, aynı ürünler için farklı standartlar ve teknik düzenlemelerin oluşturulmasını önleyecek düzenlemeler yapmaktadırlar. Diğer taraftan; ürünlerin ilgili standartlara uygunluğunu tespit etmek, tüketici beklentilerini karşılar nitelikte olduğunu ortaya koymak için yapılan deney, muayene ve belgelendirme çalışmalarının, ülkeden ülkeye farklılık göstermeden yürütülmesi için de tedbirler alınmaktadır. Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği ve bazı ekonomik kuruluşlar; deney, muayene ve belgelendirme çalışmalarının, uluslararası kriterlere göre yapılmasını temin etmek amacıyla bazı tedbirler almıştır. Bunlardan Dünya Ticaret Örgütü, laboratuarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, ilgili uluslararası kriterlere göre faaliyet göstermelerini sağlamak için, anlaşmayı imza eden ülkelere akreditasyon sistemlerini kurma şartını getirmektedir.